Aktuality

Výzva pre vlastníkov LESNÝCH POZEMKOV

 08.03.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvynepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Prešov podľa §34e ods.1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastmníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ako doterajší užívateľ lesných pozemkov, ku ktorým doteraz nebol ukončený nájomný vzťah zo zákona t. j. neboli doteraz odovzdané vlastníkom,

VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa §22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t. j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa §22, ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA).

Kontaktné osoby pre prípadné otázky a nejasnosti:

Ing. Peter Eliáš, Ing. Peter Miščík - okresy Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Košice okolie

Ing. Ľuboslav Kolesár - okresy Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník, Stropkov

Jozef Toma - okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Rožňava, Gelnica, Kežmarok

Poučenie:

Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa §22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa §22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívateľských práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č. 229/1991Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len ZÁKON) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Prešov (ďalej len OZ) vyzývajú v súlade s §34e, ods. 2 ZÁKONA) aby oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní užívacích právk lesným pozemkom. Ak z podaného oznámenia vlastníka na základe tejto výzvy bude vyplývať, že vlastník dáva výpoveď z nájmu, vzniknutého zo ZÁKONA, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia.

Ide o vlastníkov, s ktorými doteraz nebol ukončený nájomný vzťah zo zákona podpísaním dohody a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili.

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Vlastníci lesných pozemkov môžu doplniť a opraviť údaje v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň odo dňa zverejnenia (VYVESENIA).

Kontaktné osoby pre prípadné otázky a nejasnosti:

Ing. Peter Eliáš, Ing. Peter Miščík - okresy Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Košice okolie

Ing. Ľuboslav Kolesár - okresy Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník, Stropkov

Jozef Toma - okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Rožňava, Gelnica, Kežmarok

Poučenie:

Ak vlastník v uvedenej lehote nedoplní a neopraví podanie, hľadí sa na to, akoby nebolo podané a nájomný vzťah podľa §22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Okienko pravdy

Kalendár

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2021