Lesné a pasienkové spoločenstvo


         Po uplynutí volebného obdobia Zhromaždenie členov LaPS v Ľubovci – pozem. spol. za rok 2016, konané 14. 03. 2017 schválilo zloženie výboru a dozornej rady na volebné obdobie 2017 – 2022 v tomto   zložení :

VÝBOR :

- predseda výboru.................. p.  Jaroslav Paločko

- podpredseda výboru...........  p. JUDr. Vlastimil Palenčár

- ekonóm – účtovník.............  p. Jozef Mačišák

- pokladník ............................ p. Michal Palenčár

- člen výboru – hospodár...... p. Jaroslav Dančák

DOZORNÁ RADA :

- predseda ............................ p. František Marton

- členka..................................p. Ing. Jana Krajňáková

- členka..................................p. Mária SlebodníkováInfo:

Spoločenstvo   bolo založené na Ustanovujúcom valnom zhromaždení podielnikov dňa 3. 12. 2006 na základe Vyhlásenia spoločníkov v zmysle § 10 ods. 1/ zákona číslo 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a so súhlasom Slovenského pozemkového fondu.

    Spoločenstvo vzniklo na základe zápisu do evidencie pozemkových spoločenstiev a potvrdením Obvodného lesného úradu v Prešove pod č. p. 2007/21-2/Fi z 15. 1. 2007, ako spoločenstvo bez právnej subjektivity. Po vzniku obhospodarovalo 45,59 ha, čo bolo 65,32 % podielov známych vlastníkov.

    Dňa 17. 6. 2007 na základe dodatku k vyhláseniu spoločníkov o vzniku Spoločenstva  z dňa 3. 12. 2006 bol rozsah spoločných nehnuteľnosti rozšírený na 48,0394 ha.

    Na základe uznesenia  Valného zhromaždenia  z 10. októbra 2008 toto Spoločenstvo bolo založené ako Spoločenstvo s právnou subjektivitou.

    Rozhodnutím  Obvodného lesného úradu v Prešove pod číslo 2008/755-2/Fi z 10. 12. 2008, ktoré nadobudlo právomoc 5. 1. 2009,  vzniká dňom registrácie v registri pozemkových spoločenstiev ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

    Ku dňu  1. 5. 2013  v zozname spoločenstva je zapísaných 138 členov spoločenstva. Hospodári na spoločných nehnuteľnostiach (lesné pozemky a trvalé trávne porasty) zapísaných na listoch vlastníctva 505, 549 a 550 o výmere 480 394 m2. Podiely známych členov sú  371 786,39 m2, čo predstavuje 77,39 %, podiely neznámych členov sú 108 607,61 m2 a výmera  9 488,69 m2 je vo vlastníctve Slovenskej republiky čo predstavuje 22,61 %.

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Kalendár

Anketa

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2018