Pozemkové spoločenstvo Ľubovec

VÝBOR  SPOLOČENSTVA:

Ing. Dušan Timko         -    predseda výboru

Štefan Turčík                -    podpredseda výboru

Mgr. Marek Kolesár      -    tajomník výboru

Slavomír Boroš             -    člen výboru - hospodár

DOZORNÁ RADA:

František Marton          -    predseda dozornej rady

Mgr. Martin Turčík        -    člen dozornej rady

Ľubomír Bartko ml.       -   člen dozornej rady

ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR:

Ing. Anton Paločko

O Spoločenstve:

Spoločenstvo vzniklo na základe zmluvy o Pozemkovom spoločenstve lesov v Ľubovci (ďalej len Spoločenstvo) na Ustanovujúcom valnom zhromaždení spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti dňa 24. 3. 2003. Do zoznamu pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade v Prešove bolo zapísané dňa 24.3.2003 pod číslom OPPaLH 2003-426-2/ZJ ako spoločenstvo bez právnej subjektivity.  Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.2009 spoločenstvo bolo pretransformované na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Rozhodnutie Obvodného lesného úradu z dňa 6.4.2009 od číslom 2001/121-2/Fi  nadobudlo právoplatnosť 29. 4. 2009.

  Spoločenstvo začalo hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach podľa listu vlastníctva (ďalej len LV) 316, parcely číslo 273  Stráň a 322  Háj o rozlohe 19,5554 ha.

       V roku 2010 z výboru odišiel Imrich Boroš, ktorého nahradil Jozef Prokop a v roku 2012 z výboru odišiel Ing. Dušan Timko. V roku 2013 sa členstva vo výbore vzdal a z výboru odišiel Jozef Boroš jeden zo zakladajúcich členov Spoločenstva. Na zhromaždení členov za rok 2012 konanom 9. 11. 2013 boli do výboru dovolení Mgr. Marek Kolesár ako tajomník výboru a František Marton ako podpredseda výboru Spoločenstva.

     V roku 2012 boli od bývalého Poľnohospodárskeho družstva Ľubovec prevzaté trvalé trávne porasty s rozlohou 26,2868 ha a v roku 2013 v katastrálnom území Ruské Pekľany od RNDr. Mikuláša Bána lesné pozemky o rozlohe 0,5614 ha. V súčasnej dobe Spoločenstvo hospodári na lesných pozemkoch o rozlohe 25,15 ha. Iné pozemky, nelesné pozemky a elektrovody (pozemok pod vodojemom, pozemok skalnatý, elektrovod E 17 a E 18) majú rozlohu 6,53 ha. Trvalé trávnaté porasty  a orná pôda je v prenájme.

       Spoločenstvo vykonáva činnosť zameranú len na lesnícke práce a prenájom pôdy.

Úradné hodiny


Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


Fotogaléria

Ľubovec

Okienko pravdy

Kalendár

Ine

Kalendár zvozu odpadu 2022